Generalforsamling 31. maj 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Skakklub/Skolerne. Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Olof Palmes Alle 11, 8200 Aarhus N.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg til dirigent, referent og stemmetæller.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5: Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Pkt. 6: Valg: To bestyrelsesmedlemmer: Evald Jakobsen og Michael Tettinek er på valg. Bestyrelsen er åben for en forøgelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra fem til syv.

Valg af suppleanter: Jacob Arnbjerg og Carl Emil Christensen er på valg.

Valg af revisor: Rasmus Skytte er på valg.

Valg af revisorsuppleant: Jesper Hammer-Larsen er på valg.

Pkt. 7: Evt.