Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 25 maj 2021 kl 20.00.  Der vil på et senere tidspunkt blive meldt ud, ift hvor den ordinære generalforsamling finder sted. Der tilstræbes fysisk fremmøde om muligt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge, 1 revisor samt revisorsuppleant.
– Jacob Arnbjerg genopstiller ikke som formand
– Jakob Bjerre Jensen genopstiller ikke som bestyrelsesmedlem
6. Eventuelt

I forhold til punkt 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til formanden senest 14 dage inden. Forslagene udsendes sammen med endelig dagsorden senest 10 dage før generalforsamlingen

I forhold til punkt 5: Alle medlemmer bedes overveje, om det er tid til at tage en tørn for klubben. Der er brug for nye kræfter i bestyrelsen


mvh
Bestyrelsen